Het kan voorkomen dat u bepaalde personen wilt laten observeren. Hierbij zet Proventive B.V. ervaren observanten in die gespecialiseerd zijn in het statisch en dynamisch observeren. Onopvallend zullen deze personen geschaduwd worden door onze ervaren rechercheurs.

Aanleiding voor een dergelijk onderzoek kan zijn, illegaal ziekteverzuim, onderzoek naar interne diefstal, onderzoek naar partneralimentatie enz. Er kan gebruik worden gemaakt van technische hulpmiddelen om de bewijslast te vergroten. U kunt hierbij denken aan foto- en filmapparatuur, memorecorders enz.

Voor alle onderzoeken geldt dat de privacy gedragscode gehandhaafd dient te worden.

Het vinden van de waarheid is de doelstelling voor ieder onderzoek. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Het goed opstellen van een tactisch plan is noodzakelijk voor de bruikbaarheid van de geconstateerde feiten. Hierbij is de informatie die u als opdrachtgever vrijgeeft van groot belang.

Onze rechercheurs houden u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek en kunnen getuigen in eventuele strafrechtelijke procedures. Ook u als opdrachtgever witl weten wat de kosten zijn die een dergelijk onderzoek met zich meebrengt. Hierover zal Proventive B.V. op voorhand duidelijk afspraken met u maken, zodat u niet achteraf voor verassingen komt te staan.

Voor elk onderzoek geldt dat wij de wettelijke eisen die gesteld zijn aan de Particuliere Recherchebureaus in oogschouw moeten nemen.

Hoe veilig is uw onderneming? 

Welke maatregelen heeft u genomen om uw onderneming veiliger te maken? En zijn dit de juiste geweest? Is mijn onderneming veiliger?

Het antwoord op deze vragen krijgt u van Proventive B.V. 

De veiligheidsbelangen in onze maatschappij worden steeds groter. Ondernemingen maken jaarlijks een budget vrij voor meer veiligheid. Zo worden particuliere beveiligingsbedrijven ingehuurd, technische- en bouwkundige middelen aangeschaft om een onderneming te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Echter gaat men er van uit dat door middel van deze maatregelen een onderneming beschermd is. De praktijk wijst echter anders uit.

Integriteit is altijd onderwerp van gesprek en voor elke onderneming van groot belang. Of het nu gaat om belangenverstrengeling, het niet naleven van interne afspraken, niet integer gedrag of ziekteverzuim. Al deze voorbeelden leveren een onprettige werksfeer op. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot onwerkbare situaties. U kunt dan een beroep doen op Proventive B.V. om een onafhankelijk integriteitsonderzoek te verrichten.

Onze rechercheurs zijn in staat u een gedegen advies te geven over eventuele vervolgstappen. Alle bevindingen omschreven in de rapportages van onze rechercheurs kunt u gebruiken voor strafrechtelijke stappen. Onze rechercheurs getuigen ook in eventuele strafzaken.

De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden over de voortgang van het integriteitsonderzoek en de te nemen vervolgstappen. Alle werkzaamheden worden vastgelegd in rapportages,en ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

Het kan voorkomen dat u bepaalde personen wilt laten observeren. Hierbij zet Proventive B.V. ervaren observanten in die gespecialiseerd zijn in het statisch en dynamisch observeren. Onopvallend zullen deze personen geschaduwd worden door onze ervaren rechercheurs.

Aanleiding voor een dergelijk onderzoek kan zijn, illegaal ziekteverzuim, onderzoek naar interne diefstal, onderzoek naar partneralimentatie enz. Er kan gebruik worden gemaakt van technische hulpmiddelen om de bewijslast te vergroten. U kunt hierbij denken aan foto- en filmapparatuur, memorecorders enz.

Voor alle onderzoeken geldt dat de privacy gedragscode gehandhaafd dient te worden.

Bij fraudeonderzoeken liggen de sporen vaak verborgen in de financiële administratie. Denk hierbij aan facturen, vrachtbrieven, bankafschriften enz. Veelal zijn dit gecompliceerde onderzoeken.

Proventive B.V. werkt dan veelal samen met een accountantskantoor. Hierdoor kan het maximale rendement behaald worden uit het onderzoek. Specialistische kennis is vereist om een dergelijk onderzoek goed te kunnen uitvoeren. De kennis en ervaring van onze specialisten wordt ook ingezet voor advies op het gebied van preventie van financieel-administratieve fraude.

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers zien wij vaak competentie gerichte sollicitatieprocedures. Wat veelal uit blijft is de kandidaat te toetsen op integriteit. Een goede screening zorgt dat ongewenste personen buiten uw organisatie vallen. Er wordt onderzoek gedaan naar de CV’s of deze naar waarheid zijn ingevuld, of de diploma’s daadwerkelijk behaald zijn, of de kandidaten antecedenten hebben enz.

Voorkomen blijft beter dan genezen. Ook medewerkers die in dienst zijn van uw organisatie, of functieverbetering krijgen, kunnen tussentijds getoetst worden. Veel organisaties maken gebruik van deze dienstverlening om interne criminaliteit te voorkomen.

Bij Proventive B.V. is het mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten op gebied van Pre-employment screening. Dit is mogelijke vanaf 10 screenings per jaar. U ontvangt hierover een aantrekkelijke korting.